Zameranie stavby

Stavba sa zameriava spravidla pred alebo po realizácii. Pokiaľ pred, tak samotné zameranie a následné vyhotovenie geometrického plánu môže slúžiť spolu so znaleckým posudkom ako podklad pre čerpanie úverov z bankových subjektov na danú stavbu. Porealizačné zameranie sa využíva na účely kolaudačného rozhodnutia.Späť na titulkuSpäť na hlavnú stránku Späť na vrch stránkySpäť na vrch stránky