Vybrané referencie CZIPO

Vybrané referencie spoločnosti Ing. Vincent Dulina CZIPO Košice zo všetkých oblastí pôsobenia...

Inžinierska geodézia

 • Zameranie polohopisu a výškopisu a spracovanie digitálnej dokumentácie pre projektantov
 • Predrealizačné a porealizačné zameranie stavieb rodinných domov v okresoch Košice-mesto a Košice-okolie
 • Porealizačné zameranie vodovodu pre obec Sokoľ
 • Porealizačné zameranie stavby - cesta I. Triedy I/67 – 076
 • Tatranská kotlina – most, Izolex Bau, s. r. o.
 • Analýza deformačných zmien odkaliska popola, Tepláreň Košice a.s.
 • Vytýčenie stavby bytového domu Javor - Poprad
 • Vytýčenie stavby kláštora Bosých Karmelitánov, Košice – Lorinčík

Poradenstvo pre investorov

 • Príprava podkladov pre výkup pozemkov pre Integrovaný dopravný systém (IDS) mesta Košice
 • Výkupový elaborát pre výstavbu diaľnice D1, Žilina – Strážov, Slovenská správa ciest Prevedenie kompletných pozemkových úprav (PPÚ) v obciach Obišovce a Petrovo, Ministerstvo pôdohospodárstva SR

Geometrické plány

 • Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve SR – ŽSR (vytýčenie a spracovanie geometrických plánov)
 • Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov vo vlastníctva SR – Lesy SR š.p. (vytýčenie a spracovanie geometrických plánov)
 • Vypracovanie geometrických plánov o zverení majetku mesta Košice jednotlivým správcom (ul. Hlavná, Kuzmányho – sídlisko, Stredné mesto, Letná ), Magistrát mesta Košice
 • Vyhotovenie registra pôvodného stavu, nového stavu, spracovanie geometrického plánu na majetkoprávne vysporiadanie pre 13 záhradkových osád, geometrický plán na návrh a umiestnenie náhradných pozemkov (ZO v Košiciach a Rimavskej Sobote), Krajské pozemkové úrady
 • Vyhotovenie geometrických plánov pre účely reštitúcie v 23 katastrálnych územiach v okresoch Rimavská Sobota, Žilina a Čadca, Slovenský pozemkový fond
 • Oddelenie pozemkov a odňatie z poľnohospodárskej pôdy za účelom usadenia reklamných plôch firmy Respo s.r.o.
 • Iné geometrické plány a vytýčenie hraníc pozemkov - približne 150 zákaziek ročne
 • Vyhotovenie Registrov obnovenej evidencie pozemkov (ROEP) – viac ako 70 katastrálnych území (napr. Holíč, Dedinky, Skároš, Boliarov, Čučma, Čerhov, Lastovce, Jablonec, atd.), Katastrálne úrady SR


Späť na titulkuSpäť na hlavnú stránku Späť na vrch stránkySpäť na vrch stránky